Statistiques
4 participants
5 recettes
0 annotations (0 mots)
4 mots alternatifs proposés
Recettes de Grammaire
« Construisons ensemble des ressources linguistiques pour le créole guadeloupéen  ! »

Recette du jour

Recette de : Olavil

Fò’w koumansé fè trip-la bouyi, omwens inèdtan. Pannansitan, ou ka fè ké-a-kochon-la bouyi osi. Adan on gran bòl, fò’w pliché sé navé-la, sé kawòt-la. Koupé-yo an ti mòso kon jiwomon-la, pèsil – la é chou-la. Koupé bannann-la pa ti mòso é mété èvè tout sé légim-la adan kannari a trip-la. Sé an moman-lasa, ou pé mété déotwa zépis ou tini kontèl ten, p iman, zonnyon. Vidé on lit dlo pou fè tousa bouyi adan kannari-la é sonjé mété sèl adan manjé-la. Dèstan ou kouvè kannari-la, koumansé fè haransò-la dérédi tibwen. Pou sa fèt, ou ka mété 10 minit anlè kouvèti cho-la . Pasé haransò-la anba dlo pou dé-salé’y tibwen é chiktayé’y. Sé aprézan ou ka mété rèstan zépis a vou, é haransò chiktayé la. Léloum-la près paré. Ou ti ni apéprè 30 minit pou atan i pran gou a tout sé founiti-la. Sèvi’y tou cho. Sé on manjé pou koupé dwèt.. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Livre de recettes

Recette de : Olavil


Dayèpouyonn, fò’w koumansé pa pasé fanrin-la adan on tanmi é fè on pi . Ofon a pi-la, ou ka mété dé zé-la é bè-la. Aprésa, fò poudré sik-la, sèl-la, lèt an poud-la é lèvi-la anlè fanrin-la. Fè dlo tyédi tibwen é vidé’y adan pi-la toupannan ou ka pétri pat-la. Pétri pat-la pannan déotwa mini. Fè ti bann on ventèn ti-boul a pat é lésé-yo pozé plis ki inèdtan anlè papyé pou kuit an fou. Ou ka ranjé sé ti bann a pat-la jan ou vlé silon fòm ou vlé ba pen-o-bè-la. Mélanjé déotwa gout kanranmèl, on jòn a zé, on kuiyè a soup a lèt é vidé anlè pen-la avan ou mété’y an fou-la. Anfinaldikont, ou ka mété préparasyon a vou andidan fou-la pannan trantminit a 190 dègré. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Recette de : Olavil


Koumansé pa pliché sé bannann-la é koupé-yo an ti won (piti ou titak pli gwo). Lésé tousa pran ti ben a li adan ji a sé dé sitwon-la, sèl é piman pannan dézèdtan. Suiyé bannann-la èvè papyé mouchwa pou kuizin ; i ké bwè ji-la a sitwon-la. Aprésa, fè bannann a vou pran koulè vitman présé adan titak luil. Èvè on zasyèt, apiyé anlè sé mòso bannann-la pou yo pé sa vin plat. Ou pé fè sa èvè on zasyèt. Pou bout, fè sé bannann-la fri. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Recette de : Olavil


Koupé sé gonmbo-la an ti tranch é mété-yo bouyi pannan di minit oadan lanmwatyé a dlo-la èvè sèl. Woté sé gonmbo-la adan dlo-la men pa jété dlo-la. Ou ké bizwen’y. Grésé moul a vou é mélanjé adan on bòl rèstan dlo-la é fanrin mayis-la. Fè sa kuit dousman (san gonmbo - la) anba on difé toupannan ou ka bat li é jiktan pat-la lyanné. Bésé difé-la lèwvwè pat-la ka vin épé. Rajouté bè-la, gonmbo-la é rimé tousa vayaman èvè on kuiyè an bwa. Mélanj-la kuit dèstan i koumansé rèdi Aprézan, ou pé vidé preparasyon-la adan on moul é pasé bè-la anlè a li. Ou ka lésé’y woufwadi di minit. Konsa ou ké pé sèvi koukou-la tou cho. [ Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Recette de : Olavil


Evè sik-la ou ka « kanranmélisé » poul-la. Ou ka lésé tousa kuit. Lèwvwè i lanmwatyé kuit, ou ka mété lay, zonnyon, piman a vou é on tyè a bouké gawni-la é diri-la. Ou ka lésé’y fini kuit toubiten-la. Ou pé sèvi manjé-lasa èvè salad vèw lè’i paré. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Aujourd'hui, je contribue !

Plus d'informations
Recettes de Grammaire est une plateforme collaborative qui recueille :
  1. Des recettes de cuisine ( en créole guadeloupéen  !)
  2. Des variantes régionales ou orthographiques permettant un meilleur traitement de la variation en créole guadeloupéen
  3. Prochainement : Des annotations grammaticales servant à développer de nouveaux outils pour le traitement automatique du créole guadeloupéen

Nouvelle recette

Je partage une recette en créole guadeloupéen
Annoter des recettes

J'aide la science grâce à mes connaissances

J'ajoute des variantes

J'aurais dit ça autrement !Recettes à annoter


pélaw a Ladominik

Recette de : Olavil

Evè sik-la ou ka « kanranmélisé » poul-la. Ou ka lésé tousa kuit. Lèwvwè i lanmwatyé kuit, ou ka mété lay, zonnyon, piman a vou é on tyè a bouké gawni-la é diri-la. Ou ka lésé’y fini kuit toubiten-la. Ou pé sèvi manjé-lasa èvè salad vèw lè’i paré. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]


"koukou" a Labawbad

Recette de : Olavil

Koupé sé gonmbo-la an ti tranch é mété-yo bouyi pannan di minit oadan lanmwatyé a dlo-la èvè sèl. Woté sé gonmbo-la adan dlo-la men pa jété dlo-la. Ou ké bizwen’y. Grésé moul a vou é mélanjé adan on bòl rèstan dlo-la é fanrin mayis-la. Fè sa kuit dousman (san gonmbo - la) anba on difé toupannan ou ka bat li é jiktan pat-la lyanné. Bésé difé-la lèwvwè pat-la ka vin épé. Rajouté bè-la, gonmbo-la é rimé tousa vayaman èvè on kuiyè an bwa. Mélanj-la kuit dèstan i koumansé rèdi Aprézan, ou pé vidé preparasyon-la adan on moul é pasé bè-la anlè a li. Ou ka lésé’y woufwadi di minit. Konsa ou ké pé sèvi koukou-la tou cho. [ Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]


Bannann pézé

Recette de : Olavil

Koumansé pa pliché sé bannann-la é koupé-yo an ti won (piti ou titak pli gwo). Lésé tousa pran ti ben a li adan ji a sé dé sitwon-la, sèl é piman pannan dézèdtan. Suiyé bannann-la èvè papyé mouchwa pou kuizin ; i ké bwè ji-la a sitwon-la. Aprésa, fè bannann a vou pran koulè vitman présé adan titak luil. Èvè on zasyèt, apiyé anlè sé mòso bannann-la pou yo pé sa vin plat. Ou pé fè sa èvè on zasyèt. Pou bout, fè sé bannann-la fri. [Source : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/jsellin/vivasyon_alantou_a_bwe_e_manje_gwadloup.pdf ]

Classements

1. Olavil (5 recettes)
1. Alice (2 variante(s))
2. Admin (2 variante(s)